Tuesday, 24 June 2014 06:19

Sh. Cabdirashiid Sh Cali Suufi برواية الدوري عن الكسائي

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

Name Size LengthPlay
Surah Al-Fatiha - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:45 min
Play   
Surah Al-Baqara - Duuri Can Kisaai
26 MB113:48 min
Play   
Surah Aali-Cimraan - Duuri Can Kisaai
15.8 MB68:56 min
Play   
Surah An-Nisaa' - Duuri Can Kisaai
16.6 MB72:31 min
Play   
Surah Al-Maa'idah - Duuri Can Kisaai
12.2 MB53:07 min
Play   
Surah Al-Ancaam - Duuri Can Kisaai
13.1 MB57:13 min
Play   
Surah Al-Acraaf - Duuri Can Kisaai
14.7 MB64:23 min
Play   
Surah Al-Anfaal - Duuri Can Kisaai
5.6 MB24:38 min
Play   
Surah At-Towbah - Duuri Can Kisaai
11.1 MB48:18 min
Play   
Surah Yuunus - Duuri Can Kisaai
8.3 MB36:26 min
Play   
Surah Huud - Duuri Can Kisaai
8.4 MB36:31 min
Play   
Surah yuusuf - Duuri Can Kisaai
7.5 MB32:46 min
Play   
Surah Al-Racd - Duuri Can Kisaai
3.7 MB16:12 min
Play   
Surah Ibraahiim - Duuri Can Kisaai
3.6 MB15:51 min
Play   
Surah Al-Xijr - Duuri Can Kisaai
3 MB12:54 min
Play   
Surah Al-Naxl - Duuri Can Kisaai
7.9 MB34:18 min
Play   
Surah Al-Israa' - Duuri Can Kisaai
6.4 MB28:08 min
Play   
Surah Al-Kahf - Duuri Can Kisaai
6.8 MB29:48 min
Play   
Surah Maryam - Duuri Can Kisaai
4.1 MB18:03 min
Play   
Surah Dhaahaa - Duuri Can Kisaai
6 MB26:01 min
Play   
Surah Al-Anbiyaa' - Duuri Can Kisaai
5.7 MB24:42 min
Play   
Surah Al-Mu'minuun - Duuri Can Kisaai
4.6 MB19:56 min
Play   
Surah An-Nuur - Duuri Can Kisaai
6.2 MB26:52 min
Play   
Surah Al-Furqaan - Duuri Can Kisaai
3.9 MB16:54 min
Play   
Surah Ash-Shucaraa' - Duuri Can Kisaai
6.2 MB26:59 min
Play   
Surah Al-Naml - Duuri Can Kisaai
5.5 MB23:59 min
Play   
Surah Al-Qasas - Duuri Can Kisaai
6.5 MB28:30 min
Play   
Surah Al-Cankabuut - Duuri Can Kisaai
4.2 MB18:31 min
Play   
Surah Ar-Ruum - Duuri Can Kisaai
3.7 MB16:22 min
Play   
Surah Luqmaan - Duuri Can Kisaai
2.4 MB10:31 min
Play   
Surah As-Sajdah - Duuri Can Kisaai
1.6 MB6:54 min
Play   
Surah Al-Axzaab - Duuri Can Kisaai
5.9 MB25:45 min
Play   
Surah Saba' - Duuri Can Kisaai
3.8 MB16:35 min
Play   
Surah Faadhir - Duuri Can Kisaai
3.2 MB14:05 min
Play   
Surah Yaasiin - Duuri Can Kisaai
3.2 MB13:58 min
Play   
Surah As-Saaffaat - Duuri Can Kisaai
4.3 MB18:53 min
Play   
Surah Saad - Duuri Can Kisaai
3.2 MB13:55 min
Play   
Surah Al-Zumar - Duuri Can Kisaai
4.7 MB20:37 min
Play   
Surah Ghaafir - Duuri Can Kisaai
5.1 MB22:21 min
Play   
Surah Fussilat - Duuri Can Kisaai
3.9 MB16:50 min
Play   
Surah Ash-Shuuraa - Duuri Can Kisaai
3.9 MB17:05 min
Play   
Surah Az-Zukhruf - Duuri Can Kisaai
3.8 MB16:48 min
Play   
Surah Ad-Dukhaan - Duuri Can Kisaai
1.8 MB7:44 min
Play   
Surah Al-Jaathiyah - Duuri Can Kisaai
2.2 MB9:47 min
Play   
Surah Al-Axqaaf - Duuri Can Kisaai
2.9 MB12:48 min
Play   
Surah Muxammad - Duuri Can Kisaai
2.6 MB11:29 min
Play   
Surah Al-Fatx - Duuri Can Kisaai
2.3 MB10:14 min
Play   
Surah Al-Xujjuraat - Duuri Can Kisaai
1.6 MB7:09 min
Play   
Surah Qaaf - Duuri Can Kisaai
1.6 MB7:02 min
Play   
Surah Ad-Daariyaat - Duuri Can Kisaai
1.7 MB7:15 min
Play   
Surah Adh-Dhuur - Duuri Can Kisaai
1.4 MB5:58 min
Play   
Surah An-Najm - Duuri Can Kisaai
1.5 MB6:36 min
Play   
Surah Al-Qamar - Duuri Can Kisaai
1.6 MB6:56 min
Play   
Surah Ar-Raxmaan - Duuri Can Kisaai
2.2 MB9:46 min
Play   
Surah Al-Waaqicah - Duuri Can Kisaai
2.3 MB9:56 min
Play   
Surah Al-Xadiid - Duuri Can Kisaai
2.7 MB11:39 min
Play   
Surah Al-Mujaadalah - Duuri Can Kisaai
2.3 MB9:51 min
Play   
Surah Al-Xashr - Duuri Can Kisaai
2.1 MB9:08 min
Play   
Surah Al-Mumtaxinah - Duuri Can Kisaai
1.8 MB7:55 min
Play   
Surah As-Saff - Duuri Can Kisaai
1 MB4:28 min
Play   
Surah Al-Jumucah - Duuri Can Kisaai
0.8 MB3:31 min
Play   
Surah Al-Munaafiquun - Duuri Can Kisaai
0.9 MB4:02 min
Play   
Surah At-Taghaabun - Duuri Can Kisaai
1.1 MB4:54 min
Play   
Surah Adh-Dhalaaq - Duuri Can Kisaai
1.4 MB6:08 min
Play   
Surah At-Taxriim - Duuri Can Kisaai
1.3 MB5:45 min
Play   
Surah Al-Mulk - Duuri Can Kisaai
1.5 MB6:30 min
Play   
Surah Al-Qalam - Duuri Can Kisaai
1.4 MB6:16 min
Play   
Surah Al-Xaaqqah - Duuri Can Kisaai
1.4 MB5:57 min
Play   
Surah Al-Macaarij - Duuri Can Kisaai
1.1 MB4:50 min
Play   
Surah Nuux - Duuri Can Kisaai
1 MB4:30 min
Play   
Surah Al-Jinn - Duuri Can Kisaai
1.3 MB5:36 min
Play   
Surah Al-Muzzammil - Duuri Can Kisaai
0.9 MB4:05 min
Play   
Surah Al-Muddaththir - Duuri Can Kisaai
1.4 MB5:58 min
Play   
Surah Al-Qiyaamah - Duuri Can Kisaai
0.8 MB3:41 min
Play   
Surah Al-Insaan - Duuri Can Kisaai
1.3 MB5:29 min
Play   
Surah Al-Mursalaat - Duuri Can Kisaai
1 MB4:31 min
Play   
Surah An-Naba' - Duuri Can Kisaai
1 MB4:11 min
Play   
Surah An-Naazicaat - Duuri Can Kisaai
0.9 MB4:04 min
Play   
Surah Cabasa - Duuri Can Kisaai
0.8 MB3:26 min
Play   
Surah At-Takwiir - Duuri Can Kisaai
0.5 MB2:23 min
Play   
Surah Al-Infidhaar - Duuri Can Kisaai
0.4 MB1:57 min
Play   
Surah Al-Mudhaffifiin - Duuri Can Kisaai
0.9 MB4:07 min
Play   
Surah Al-Inshiqaaq - Duuri Can Kisaai
0.5 MB2:20 min
Play   
Surah Al-Buruuj - Duuri Can Kisaai
0.5 MB2:14 min
Play   
Surah Adh-Dhaariq- Duuri Can Kisaai
0.3 MB1:25 min
Play   
Surah Al-Aclaa - Duuri Can Kisaai
0.4 MB1:32 min
Play   
Surah Al-Ghaashiyah - Duuri Can Kisaai
0.5 MB1:59 min
Play   
Surah Al-Fajr - Duuri Can Kisaai
0.7 MB3:02 min
Play   
Surah Al-Balad - Duuri Can Kisaai
0.4 MB1:42 min
Play   
Surah Ash-Shams - Duuri Can Kisaai
0.3 MB1:16 min
Play   
Surah Al-Layl - Duuri Can Kisaai
0.4 MB1:40 min
Play   
Surah Ad-Duxaa - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:56 min
Play   
Surah Ash-Sharx - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:37 min
Play   
Surah At-Tiin - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:46 min
Play   
Surah Al-Calaq - Duuri Can Kisaai
0.3 MB1:26 min
Play   
Surah Al-Qadr - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:41 min
Play   
Surah Al-Bayyinah - Duuri Can Kisaai
0.4 MB1:52 min
Play   
Surah Az-Zalzalah - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:51 min
Play   
Surah Al-Caadiyaat - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:57 min
Play   
Surah Al-Qaaricah - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:54 min
Play   
Surah Al-Takaathur - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:43 min
Play   
Surah Al-Casr - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:24 min
Play   
Surah Al-Humazah - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:49 min
Play   
Surah Al-Fiil - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:35 min
Play   
Surah Quraysh - Duuri Can Kisaai)
0.1 MB0:31 min
Play   
Surah Al-Maacuun - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:39 min
Play   
Surah Al-Kawthar - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:21 min
Play   
Surah Al-Kaafiruun - Duuri Can Kisaai
0.2 MB0:42 min
Play   
Surah An-Nasr - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:28 min
Play   
Surah Al-Masad - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:35 min
Play   
Surah Al-Ikhlaas - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:20 min
Play   
Surah Al-Falaq - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:28 min
Play   
Surah An-Naas - Duuri Can Kisaai
0.1 MB0:36 min
Play   

Read 3455 times Last modified on Sunday, 18 January 2015 15:49

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2241836 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2221843 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 441 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.