Tuesday, 24 June 2014 06:18

Sh. Cabdirashiid Sh Cali Suufi برواية السوسي عن أبي عمرو

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Name Size LengthPlay
Surah Al-Fatiha - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:36 min
Play   
Surah Al-Baqara - Suusi Can Abi Camr
24.9 MB108:51 min
Play   
Surah Aali-Cimraan - Suusi Can Abi Camr
14.1 MB61:48 min
Play   
Surah An-Nisaa' - Suusi Can Abi Camr
15.2 MB66:13 min
Play   
Surah Al-Maa'idah - Suusi Can Abi Camr
11.2 MB48:57 min
Play   
Surah Al-Ancaam - Suusi Can Abi Camr
11.6 MB50:50 min
Play   
Surah Al-Acraaf - Suusi Can Abi Camr
12.8 MB55:59 min
Play   
Surah Al-Anfaal - Suusi Can Abi Camr
4.8 MB21:05 min
Play   
Surah At-Towbah - Suusi Can Abi Camr
9.9 MB43:06 min
Play   
Surah Yuunus - Suusi Can Abi Camr
7 MB30:42 min
Play   
Surah Huud - Suusi Can Abi Camr
7.9 MB34:34 min
Play   
Surah yuusuf - Suusi Can Abi Camr
6.9 MB30:06 min
Play   
Surah Al-Racd - Suusi Can Abi Camr
3.5 MB15:06 min
Play   
Surah Ibraahiim - Suusi Can Abi Camr
3.4 MB14:51 min
Play   
Surah Al-Xijr - Suusi Can Abi Camr
2.8 MB12:08 min
Play   
Surah Al-Naxl - Suusi Can Abi Camr
7.3 MB31:55 min
Play   
Surah Al-Israa' - Suusi Can Abi Camr
6.5 MB28:31 min
Play   
Surah Al-Kahf - Suusi Can Abi Camr
5.9 MB25:44 min
Play   
Surah Maryam - Suusi Can Abi Camr
3.8 MB16:27 min
Play   
Surah Dhaahaa - Suusi Can Abi Camr
5.1 MB22:28 min
Play   
Surah Al-Anbiyaa' - Suusi Can Abi Camr
4.7 MB20:28 min
Play   
Surah Al-Xajj - Suusi Can Abi Camr
5.2 MB22:38 min
Play   
Surah Al-Mu'minuun - Suusi Can Abi Camr
4.4 MB19:01 min
Play   
Surah An-Nuur - Suusi Can Abi Camr
5.7 MB24:49 min
Play   
Surah Al-Furqaan - Suusi Can Abi Camr
3.7 MB16:14 min
Play   
Surah Ash-Shucaraa' - Suusi Can Abi Camr
5.4 MB23:33 min
Play   
Surah Al-Naml - Suusi Can Abi Camr
4.8 MB20:53 min
Play   
Surah Al-Qasas - Suusi Can Abi Camr
5.5 MB23:56 min
Play   
Surah Al-Cankabuut - Suusi Can Abi Camr
4 MB17:25 min
Play   
Surah Ar-Ruum - Suusi Can Abi Camr
3.3 MB14:38 min
Play   
Surah Luqmaan - Suusi Can Abi Camr
2.2 MB9:27 min
Play   
Surah As-Sajdah - Suusi Can Abi Camr
1.4 MB6:02 min
Play   
Surah Al-Axzaab - Suusi Can Abi Camr
5.5 MB24:00 min
Play   
Surah Saba' - Suusi Can Abi Camr
3.3 MB14:31 min
Play   
Surah Faadhir - Suusi Can Abi Camr
3.2 MB14:01 min
Play   
Surah Yaasiin - Suusi Can Abi Camr
3 MB13:09 min
Play   
Surah As-Saaffaat - Suusi Can Abi Camr
4 MB17:16 min
Play   
Surah Saad - Suusi Can Abi Camr
3.1 MB13:41 min
Play   
Surah Al-Zumar - Suusi Can Abi Camr
4.8 MB21:03 min
Play   
Surah Ghaafir - Suusi Can Abi Camr
4.9 MB21:22 min
Play   
Surah Fussilat - Suusi Can Abi Camr
3.5 MB15:24 min
Play   
Surah Ash-Shuuraa - Suusi Can Abi Camr
3.6 MB15:31 min
Play   
Surah Az-Zukhruf - Suusi Can Abi Camr
3.8 MB16:28 min
Play   
Surah Ad-Dukhaan - Suusi Can Abi Camr
1.6 MB7:00 min
Play   
Surah Al-Jaathiyah - Suusi Can Abi Camr
2 MB8:33 min
Play   
Surah Al-Axqaaf - Suusi Can Abi Camr
2.8 MB12:08 min
Play   
Surah Muxammad - Suusi Can Abi Camr
2.5 MB10:49 min
Play   
Surah Al-Fatx - Suusi Can Abi Camr
2.4 MB10:34 min
Play   
Surah Al-Xujjuraat - Suusi Can Abi Camr
1.5 MB6:31 min
Play   
Surah Qaaf - Suusi Can Abi Camr
1.6 MB7:07 min
Play   
Surah Ad-Daariyaat - Suusi Can Abi Camr
1.7 MB7:14 min
Play   
Surah Adh-Dhuur - Suusi Can Abi Camr
1.4 MB6:01 min
Play   
Surah An-Najm - Suusi Can Abi Camr
1.5 MB6:40 min
Play   
Surah Al-Qamar - Suusi Can Abi Camr
1.6 MB6:53 min
Play   
Surah Ar-Raxmaan - Suusi Can Abi Camr
2.2 MB9:34 min
Play   
Surah Al-Waaqicah - Suusi Can Abi Camr
2.2 MB9:40 min
Play   
Surah Al-Xadiid - Suusi Can Abi Camr
2.5 MB10:48 min
Play   
Surah Al-Mujaadalah - Suusi Can Abi Camr
2.2 MB9:24 min
Play   
Surah Al-Xashr - Suusi Can Abi Camr
2.2 MB9:28 min
Play   
Surah Al-Mumtaxinah - Suusi Can Abi Camr
1.6 MB7:06 min
Play   
Surah As-Saff - Suusi Can Abi Camr
0.9 MB4:08 min
Play   
Surah Al-Jumucah - Suusi Can Abi Camr
0.8 MB3:24 min
Play   
Surah Al-Munaafiquun - Suusi Can Abi Camr
0.8 MB3:41 min
Play   
Surah At-Taghaabun - Suusi Can Abi Camr
1 MB4:29 min
Play   
Surah Adh-Dhalaaq - Suusi Can Abi Camr
1.3 MB5:49 min
Play   
Surah At-Taxriim - Suusi Can Abi Camr
1.2 MB5:12 min
Play   
Surah Al-Mulk - Suusi Can Abi Camr
1.4 MB6:14 min
Play   
Surah Al-Qalam - Suusi Can Abi Camr
1.5 MB6:21 min
Play   
Surah Al-Xaaqqah - Suusi Can Abi Camr
1.4 MB5:55 min
Play   
Surah Al-Macaarij - Suusi Can Abi Camr
1.1 MB4:38 min
Play   
Surah Nuux - Suusi Can Abi Camr
1 MB4:23 min
Play   
Surah Al-Jinn - Suusi Can Abi Camr
1.2 MB5:18 min
Play   
Surah Al-Muzzammil - Suusi Can Abi Camr
0.9 MB4:07 min
Play   
Surah Al-Muddaththir - Suusi Can Abi Camr
1.2 MB5:13 min
Play   
Surah Al-Qiyaamah - Suusi Can Abi Camr
0.8 MB3:28 min
Play   
Surah Al-Insaan - Suusi Can Abi Camr
1.2 MB5:25 min
Play   
Surah Al-Mursalaat - Suusi Can Abi Camr
1 MB4:31 min
Play   
Surah An-Naba' - Suusi Can Abi Camr
1 MB4:10 min
Play   
Surah An-Naazicaat - Suusi Can Abi Camr
0.9 MB3:58 min
Play   
Surah Cabasa - Suusi Can Abi Camr
0.7 MB3:11 min
Play   
Surah At-Takwiir - Suusi Can Abi Camr
0.5 MB2:12 min
Play   
Surah Al-Infidhaar - Suusi Can Abi Camr
0.4 MB1:43 min
Play   
Surah Al-Mudhaffifiin - Suusi Can Abi Camr
0.8 MB3:39 min
Play   
Surah Al-Inshiqaaq - Suusi Can Abi Camr
0.5 MB2:11 min
Play   
Surah Al-Buruuj - Suusi Can Abi Camr
0.5 MB2:08 min
Play   
Surah Adh-Dhaariq- Suusi Can Abi Camr
0.3 MB1:20 min
Play   
Surah Al-Aclaa - Suusi Can Abi Camr
0.3 MB1:31 min
Play   
Surah Al-Ghaashiyah - Suusi Can Abi Camr
0.4 MB1:54 min
Play   
Surah Al-Fajr - Suusi Can Abi Camr)
0.6 MB2:47 min
Play   
Surah Al-Balad - Suusi Can Abi Camr
0.4 MB1:35 min
Play   
Surah Ash-Shams - Suusi Can Abi Camr
0.3 MB1:16 min
Play   
Surah Al-Layl - Suusi Can Abi Camr
0.4 MB1:32 min
Play   
Surah Ad-Duxaa - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:55 min
Play   
Surah Ash-Sharx - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:32 min
Play   
Surah At-Tiin - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:43 min
Play   
Surah Al-Calaq - Suusi Can Abi Camr
0.3 MB1:22 min
Play   
Surah Al-Qadr - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:34 min
Play   
Surah Al-Bayyinah - Suusi Can Abi Camr
0.4 MB1:43 min
Play   
Surah Az-Zalzalah - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:47 min
Play   
Surah Al-Caadiyaat - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:55 min
Play   
Surah Al-Qaaricah - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:46 min
Play   
Surah Al-Takaathur - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:41 min
Play   
Surah Al-Casr - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:20 min
Play   
Surah Al-Humazah - Suusi Can Abi Camr
0.2 MB0:41 min
Play   
Surah Al-Fiil - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:32 min
Play   
Surah Quraysh - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:28 min
Play   
Surah Al-Maacuun - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:35 min
Play   
Surah Al-Kawthar - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:16 min
Play   
Surah Al-Kaafiruun - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:30 min
Play   
Surah An-Nasr - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:25 min
Play   
Surah Al-Masad - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:28 min
Play   
Surah Al-Ikhlaas - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:17 min
Play   
Surah Al-Falaq - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:25 min
Play   
Surah An-Naas - Suusi Can Abi Camr
0.1 MB0:33 min
Play   

Read 4167 times Last modified on Wednesday, 18 February 2015 05:04

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2240957 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2220967 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 758 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.