Ahmed Shaakir

Ahmed Shaakir

Saturday, 11 June 2016 03:17

Right Audio 4

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Sunday, 05 June 2016 00:15

Right Audio 3

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Name Size LengthPlay
Manduumatu Raaiyaha Fissunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
90.4 MB65:48 min
Play   
Manduumatu Raaiyaha Fissunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
89.8 MB65:24 min
Play   
Manduumatu Raaiyaha Fissunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
102.5 MB74:40 min
Play   
Manduumatu Raaiyaha Fissunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
94.8 MB69:03 min
Play   

 

Name Size LengthPlay
Anukbah Fii Riwaayati Shucbah Q1 منظومة النخبة في رواية شعبة
7.4 MB8:07 min
Play   
Anukbah Fii Riwaayati Shucbah Q2 منظومة النخبة في رواية شعبة
50 MB54:35 min
Play   

Name Size LengthPlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1 ???
48.3 MB52:44 min
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2 ???
23.1 MB25:17 min
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3 ???
35 MB38:14 min
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4 ???
37.1 MB40:33 min
Play   

 

Name Size LengthPlay
Surah Al-Fatiha - Abu Xaarith Can Kisaai
0.7 MB0:43 min
Play   
Surah Al-Baqara - Abu Xaarith Can Kisaai
103.4 MB112:55 min
Play   
Surah Aali-Cimraan - Abu Xaarith Can Kisaai
62.6 MB68:25 min
Play   
Surah An-Nisaa' - Abu Xaarith Can Kisaai
66.1 MB72:12 min
Play   
Surah Al-Maa'idah - Abu Xaarith Can Kisaai
48.2 MB52:37 min
Play   
Surah Al-Ancaam - Abu Xaarith Can Kisaai
51.8 MB56:34 min
Play   
Surah Al-Acraaf - Abu Xaarith Can Kisaai
58.5 MB63:52 min
Play   
Surah Al-Anfaal - Abu Xaarith Can Kisaai
22.4 MB24:30 min
Play   
Surah At-Towbah - Abu Xaarith Can Kisaai
43.8 MB47:51 min
Play   
Surah Yuunus - Abu Xaarith Can Kisaai
33.2 MB36:15 min
Play   
Surah Huud - Abu Xaarith Can Kisaai
32.9 MB35:59 min
Play   
Surah yuusuf - Abu Xaarith Can Kisaai
29.8 MB32:32 min
Play   
Surah Al-Racd - Abu Xaarith Can Kisaai)
14.7 MB16:03 min
Play   
Surah Ibraahiim - Abu Xaarith Can Kisaai
14.2 MB15:33 min
Play   
Surah Al-Xijr - Abu Xaarith Can Kisaai
11.6 MB12:39 min
Play   
Surah Al-Naxl - Abu Xaarith Can Kisaai
31.2 MB34:01 min
Play   
Surah Al-Israa' - Abu Xaarith Can Kisaai
25.7 MB28:02 min
Play   
Surah Al-Kahf - Abu Xaarith Can Kisaai
26.7 MB29:11 min
Play   
Surah Maryam - Abu Xaarith Can Kisaai
16.2 MB17:41 min
Play   
Surah Dhaahaa - Abu Xaarith Can Kisaai
23.4 MB25:36 min
Play   
Surah Al-Anbiyaa' - Abu Xaarith Can Kisaai
22.1 MB24:08 min
Play   
Surah Al-Xajj - Abu Xaarith Can Kisaai
22.3 MB24:22 min
Play   
Surah Al-Mu'minuun - Abu Xaarith Can Kisaai
17.9 MB19:33 min
Play   
Surah An-Nuur - Abu Xaarith Can Kisaai
24.1 MB26:17 min
Play   
Surah Al-Furqaan - Abu Xaarith Can Kisaai
15.1 MB16:29 min
Play   
Surah Ash-Shucaraa' - Abu Xaarith Can Kisaai
24.1 MB26:22 min
Play   
Surah Al-Naml - Abu Xaarith Can Kisaai
21.5 MB23:26 min
Play   
Surah Al-Qasas - Abu Xaarith Can Kisaai
25.6 MB27:57 min
Play   
Surah Al-Cankabuut - Abu Xaarith Can Kisaai
16.6 MB18:10 min
Play   
Surah Ar-Ruum - Abu Xaarith Can Kisaai
14.7 MB16:06 min
Play   
Surah Luqmaan - Abu Xaarith Can Kisaai
9.4 MB10:19 min
Play   
Surah As-Sajdah - Abu Xaarith Can Kisaai
6.2 MB6:44 min
Play   
Surah Al-Axzaab - Abu Xaarith Can Kisaai
22.7 MB24:50 min
Play   
Surah Saba' - Abu Xaarith Can Kisaai
14.6 MB15:58 min
Play   
Surah Faadhir - Abu Xaarith Can Kisaai
12.5 MB13:38 min
Play   
Surah Yaasiin - Abu Xaarith Can Kisaai
12.4 MB13:31 min
Play   
Surah As-Saaffaat - Abu Xaarith Can Kisaai
16.8 MB18:21 min
Play   
Surah Saad - Abu Xaarith Can Kisaai
12.5 MB13:37 min
Play   
Surah Al-Zumar - Abu Xaarith Can Kisaai
18.5 MB20:13 min
Play   
Surah Ghaafir - Abu Xaarith Can Kisaai
20.2 MB22:01 min
Play   
Surah Fussilat - Abu Xaarith Can Kisaai
15.2 MB16:37 min
Play   
Surah Ash-Shuuraa - Abu Xaarith Can Kisaai
15.4 MB16:52 min
Play   
Surah Az-Zukhruf - Abu Xaarith Can Kisaai
15.1 MB16:28 min
Play   
Surah Ad-Dukhaan - Abu Xaarith Can Kisaai
6.9 MB7:32 min
Play   
Surah Al-Jaathiyah - Abu Xaarith Can Kisaai
8.7 MB9:33 min
Play   
Surah Al-Axqaaf - Abu Xaarith Can Kisaai
11.1 MB12:09 min
Play   
Surah Muxammad - Abu Xaarith Can Kisaai
10 MB10:53 min
Play   
Surah Al-Fatx - Abu Xaarith Can Kisaai
9.2 MB10:04 min
Play   
Surah Al-Xujjuraat - Abu Xaarith Can Kisaai
6.4 MB7:00 min
Play   
Surah Qaaf - Abu Xaarith Can Kisaai
6.2 MB6:43 min
Play   
Surah Ad-Daariyaat - Abu Xaarith Can Kisaai
6.5 MB7:07 min
Play   
Surah Adh-Dhuur - Abu Xaarith Can Kisaai
5.3 MB5:46 min
Play   
Surah An-Najm - Abu Xaarith Can Kisaai
5.9 MB6:24 min
Play   
Surah Al-Qamar - Abu Xaarith Can Kisaai
6.2 MB6:44 min
Play   
Surah Ar-Raxmaan - Abu Xaarith Can Kisaai
8.7 MB9:32 min
Play   
Surah Al-Waaqicah - Abu Xaarith Can Kisaai
8.9 MB9:42 min
Play   
Surah Al-Xadiid - Abu Xaarith Can Kisaai
10.5 MB11:26 min
Play   
Surah Al-Mujaadalah - Abu Xaarith Can Kisaai
8.9 MB9:40 min
Play   
Surah Al-Xashr - Abu Xaarith Can Kisaai
8.2 MB8:58 min
Play   
Surah Al-Mumtaxinah - Abu Xaarith Can Kisaai
7.1 MB7:47 min
Play   
Surah As-Saff - Abu Xaarith Can Kisaai
4 MB4:22 min
Play   
Surah Al-Jumucah - Abu Xaarith Can Kisaai
3.1 MB3:25 min
Play   
Surah Al-Munaafiquun - Abu Xaarith Can Kisaai
3.6 MB3:54 min
Play   
Surah At-Taghaabun - Abu Xaarith Can Kisaai
4.4 MB4:47 min
Play   
Surah Adh-Dhalaaq - Abu Xaarith Can Kisaai
5.5 MB6:00 min
Play   
Surah At-Taxriim - Abu Xaarith Can Kisaai
5.2 MB5:38 min
Play   
Surah Al-Mulk - Abu Xaarith Can Kisaai
5.8 MB6:23 min
Play   
Surah Al-Qalam - Abu Xaarith Can Kisaai
5.6 MB6:09 min
Play   
Surah Al-Xaaqqah - Abu Xaarith Can Kisaai
5.4 MB5:51 min
Play   
Surah Al-Macaarij - Abu Xaarith Can Kisaai
4.3 MB4:44 min
Play   
Surah Nuux - Abu Xaarith Can Kisaai
4 MB4:24 min
Play   
Surah Al-Jinn - Abu Xaarith Can Kisaai
5.1 MB5:32 min
Play   
Surah Al-Muzzammil - Abu Xaarith Can Kisaai
3.7 MB4:02 min
Play   
Surah Al-Muddaththir - Abu Xaarith Can Kisaai
5.4 MB5:54 min
Play   
Surah Al-Qiyaamah - Abu Xaarith Can Kisaai
3.3 MB3:37 min
Play   
Surah Al-Insaan - Abu Xaarith Can Kisaai
4.9 MB5:24 min
Play   
Surah Al-Mursalaat - Abu Xaarith Can Kisaai
4.1 MB4:28 min
Play   
Surah An-Naba' - Abu Xaarith Can Kisaai
3.8 MB4:06 min
Play   
Surah An-Naazicaat - Abu Xaarith Can Kisaai
3.6 MB3:58 min
Play   
Surah Cabasa - Abu Xaarith Can Kisaai
3.1 MB3:20 min
Play   
Surah At-Takwiir - Abu Xaarith Can Kisaai
2.1 MB2:18 min
Play   
Surah Al-Infidhaar - Abu Xaarith Can Kisaa)
1.7 MB1:52 min
Play   
Surah Al-Mudhaffifiin - Abu Xaarith Can Kisaai
3.7 MB4:00 min
Play   
Surah Al-Inshiqaaq - Abu Xaarith Can Kisaai
2.1 MB2:15 min
Play   
Surah Al-Buruuj - Abu Xaarith Can Kisaai
2 MB2:09 min
Play   
Surah Adh-Dhaariq- Abu Xaarith Can Kisaai
1.2 MB1:20 min
Play   
Surah Al-Aclaa - Abu Xaarith Can Kisaai
1.3 MB1:28 min
Play   
Surah Al-Ghaashiyah - Abu Xaarith Can Kisaai
1.7 MB1:54 min
Play   
Surah Al-Fajr - Abu Xaarith Can Kisaai
2.7 MB2:58 min
Play   
Surah Al-Balad - Abu Xaarith Can Kisaai
1.5 MB1:38 min
Play   
Surah Ash-Shams - Abu Xaarith Can Kisaai
1.1 MB1:12 min
Play   
Surah Al-Layl - Abu Xaarith Can Kisaai
1.5 MB1:35 min
Play   
Surah Ad-Duxaa - Abu Xaarith Can Kisaai
0.8 MB0:52 min
Play   
Surah Ash-Sharx - Abu Xaarith Can Kisaai
0.5 MB0:34 min
Play   
Surah At-Tiin - Abu Xaarith Can Kisaai
0.7 MB0:43 min
Play   
Surah Al-Calaq - Abu Xaarith Can Kisaai
1.3 MB1:23 min
Play   
Surah Al-Qadr - Abu Xaarith Can Kisaai
0.6 MB0:38 min
Play   
Surah Al-Bayyinah - Abu Xaarith Can Kisaai
1.7 MB1:48 min
Play   
Surah Az-Zalzalah - Abu Xaarith Can Kisaai
0.7 MB0:47 min
Play   
Surah Al-Caadiyaat - Abu Xaarith Can Kisaai
0.8 MB0:54 min
Play   
Surah Al-Qaaricah - Abu Xaarith Can Kisaai
0.8 MB0:50 min
Play   
Surah Al-Takaathur - Abu Xaarith Can Kisaai
0.6 MB0:41 min
Play   
Surah Al-Casr - Abu Xaarith Can Kisaai
0.3 MB0:21 min
Play   
Surah Al-Humazah - Abu Xaarith Can Kisaai
0.7 MB0:47 min
Play   
Surah Al-Fiil - Abu Xaarith Can Kisaai
0.5 MB0:33 min
Play   
Surah Quraysh - Abu Xaarith Can Kisaai
0.4 MB0:29 min
Play   
Surah Al-Maacuun - Abu Xaarith Can Kisaai
0.6 MB0:37 min
Play   
Surah Al-Kawthar - Abu Xaarith Can Kisaai
0.3 MB0:18 min
Play   
Surah Al-Kaafiruun - Abu Xaarith Can Kisaai
0.6 MB0:40 min
Play   
Surah An-Nasr - Abu Xaarith Can Kisaai
0.4 MB0:26 min
Play   
Surah Al-Masad - Abu Xaarith Can Kisaai
0.5 MB0:32 min
Play   
Surah Al-Ikhlaas - Abu Xaarith Can Kisaai
0.3 MB0:18 min
Play   
Surah Al-Falaq - Abu Xaarith Can Kisaai
0.4 MB0:26 min
Play   
Surah An-Naas - Abu Xaarith Can Kisaai
0.5 MB0:33 min
Play   

 

Tuesday, 20 January 2015 16:10

Sheekh Cusmaan Cali Xuseen

Name Size LengthPlay

 

Name Size LengthPlay
Shucabul iimaan Q1
10.1 MB88:38 min
Play   
Shucabul iimaan Q2
7.2 MB63:04 min
Play   
Shucabul iimaan Q3
11.9 MB104:07 min
Play   
Shucabul iimaan Q4
11.4 MB99:24 min
Play   
Shucabul iimaan Q5
9.5 MB82:36 min
Play   
Shucabul iimaan Q6
9.1 MB79:28 min
Play   
Shucabul iimaan Q7
10.2 MB89:13 min
Play   
Shucabul iimaan Q8
13.9 MB121:30 min
Play   

Name Size LengthPlay
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q1
6.8 MB59:36 min
Play   
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q2
7 MB60:45 min
Play   
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q3
8.8 MB77:05 min
Play   
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q4
7.9 MB68:50 min
Play   
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q5
7.6 MB66:01 min
Play   
Xusnil Muslim Minadkaar Alkitaab Wasunnah Q6
7.5 MB65:29 min
Play   

Name Size LengthPlay
Shamaa'l Maxamadiyah Q1
5.5 MB48:08 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q2
7.1 MB62:14 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q3
6.4 MB55:42 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q4
6.8 MB59:23 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q5
6.1 MB53:31 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q6
5.9 MB51:57 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q7
6.3 MB55:13 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q8
6.7 MB58:20 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q9
5.4 MB47:18 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q10
6.7 MB58:11 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q11
7.2 MB62:49 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q12
7.2 MB63:16 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q13
7 MB61:22 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q14
7 MB61:13 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q15
6.8 MB59:37 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q16
7.1 MB62:21 min
Play   
Shamaa'l Maxamadiyah Q17
5.1 MB44:32 min
Play   

Start
Prev
1
Page 1 of 9

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2240890 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2220901 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 474 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.